1978 Professional Accountancy Ming De Xin Min Alumni Prize